Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Els estudis de Grau en Fisioteràpia tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en CAFE. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

48

Assignatures comunes cursades al Grau en CAFE

54

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en CAFE

138

SUMA TOTAL CRÈDITS

375

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

Pla d'estudis grau fisioteràpia versus grau CAFE

Assignatures equivalents entre ambdós graus

 

PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 


SEuart

Planificació docent del curs 2020-2021:

GUIES DOCENTS DEL CURS 2020-2021
PRIMER CURS
Primer quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 GUIA FB 9 Fisioteràpia
102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 GUIA OB 6 Fisioteràpia
800002 Psicologia de l'activitat física i l'esport Guia T 6 CAFE
800003 Manifestacions bàsiques de la motricitat Guia B 6 CAFE
800004 Esports II Guia B 6 CAFE
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic Guia B 6 CAFE
total ECTS 1r. quadrimestre 39  

 

Segon quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800007 Pedagogia i principis didàctics de l'AFE Guia T 6 CAFE
800006 Fisiologia de l'exercici 1 Guia T 6 CAFE
800008 Esports  I Guia B 6 CAFE
102701 Estructura del cos humà 2 GUIA FB 6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en Fisioteràpia 2 GUIA OB 6 Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 1 GUIA OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre 36  

 


 

SEGON CURS
Tercer quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800011 Fisiologia de l'exercici II Guia T 6 CAFE
800013 Aprenentatge i desenvolupament motor Guia T 6 CAFE
800014 Esports IV Guia B 6 CAFE
800017 Sociologia i història de l'activitat física i l'esport Guia T 6 CAFE
102706 Fisiopatologia 1 GUIA FB 6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2 GUIA OB 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en Fisioteràpia 1 GUIA OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 3r. quadrimestre 42  

 

Quart quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800019 Activitats en el medi natural Guia OB 6 CAFE
800009 Teoria i pràctica del joc motor Guia B 6 CAFE
800012 Teoria de l'entrenament 1 Guia B 6 CAFE
800016 Biomecànica de l'activitat física i l'esport Guia T 6 CAFE
800018 Esports III Guia B 6 CAFE
800020 Programació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport Guia T 6 CAFE
total ECTS 4r. quadrimestre 36  

 


 

TERCER CURS
Cinquè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800027 Ampliació d'esports I Guia OB 6 CAFE
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'AF i l'esport adaptat Guia OB 6 CAFE
800025 Legislació i organització de l'esport Guia OB 6 CAFE
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física Guia OB 6 CAFE
800034 Ampliació d'esports III Guia OB 6 CAFE
800035 Esports i recreació Guia OB 6 CAFE
total ECTS 5è. quadrimestre 36  

 

Sisè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800010 Expressió corporal i dansa Guia B 6 CAFE
800022 Teoria de l'entrenament 2 Guia B 6 CAFE
800023 Ampliació d'esports II Guia B 6 CAFE
102707 Fisiopatologia 2 GUIA FB 6 Fisioteràpia
102714 Procediments generals en fisioteràpia 2 GUIA OB 6 Fisioteràpia
800029 Promoció i prescripció d'exercici físic per a la salut Guia OB 6 CAFE
102742 Pràctiques clíniques 2 (anual) GUIA PE 6 Fisioteràpia
total ECTS 6è. quadrimestre 42  

 


 

QUART CURS
Setè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800032 Teoria de l'entrenament 3 Guia OB 6 CAFE
102717 Cinesiteràpia Guia OB 6 Fisioteràpia
102718 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 1 Guia OB 12 Fisioteràpia
102725 Fonaments en fisioteràpia esportiva Guia OP 6 Fisioteràpia
102726 Tècniques específiques de fisioteràpia esportiva Guia OP 6 Fisioteràpia
102743 Pràctiques clíniques 3 (anual) Guia PE 6 Fisioteràpia
total ECTS 7è. quadrimestre 36  

 

Vuitè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
102716 Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia Guia ob 6 Fisioteràpia
102719 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 2 Guia B 6 Fisioteràpia
102720 Fisioteràpia en especialitats clíniques Guia B 12 Fisioteràpia
102722 Metodologia en investigació Guia B 6 Fisioteràpia
102744 Pràctiques clíniques 4 (anual) Guia FB 6 Fisioteràpia
total ECTS 8è. quadrimestre 30  

 


 

CINQUÈ CURS
Novè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
102745 Pràctiques clíniques V (anual) Guia OB 6 Fisioteràpia
102746 Pràctiques clíniques VI (anual) Guia OB 12 Fisioteràpia
102747 Pràctiques clíniques VII (anual) Guia OP 12 Fisioteràpia
total ECTS 9è. quadrimestre 30  

 

Desè quadrimestre
codi assignatura tipus ECTS Cursada a
800028 Esports emergents Guia OB 6 CAFE
800030 Gestió de l'esport Guia OB 6 CAFE
800037 Disfuncions orgàniques i exercici físic Guia OP 6 CAFE
800042 Treball final de grau Guia TFG 6 CAFE
102730 Treball final de grau Guia TFG 12 Fisioteràpia
total ECTS 10è. quadrimestre 36