Inici del Contingut

Objectius i competències

OBJECTIUS FORMATIUS:

Els objectius genèrics del doble Grau en Fisioteràpia i CAFE seran doncs: Formar un professional que sigui capaç d’abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional al llarg de la lesió com la reintroducció a l’activitat física i a l’àmbit esportiu, una vegada superat aquest procés.

A més a més, preparar els graduats fomentant la qualitat en la intervenció professional que anirà lligada a l’exercici terapèutic, manteniment i recuperació de la salut de les persones, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de la fisioteràpia i les ciències de l'activitat física i l'esport.

Per tant s’assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i competències professionals, tant comunes com específiques de cada especialitat, i es promourà la integració global d’aquests coneixements, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

OBJECTIUS DEL GRAU EN FISIOTERAPIA:

La Fisioteràpia, segons la definició adoptada per la OMS, és “l’art i la ciència del tractament mitjançant l’exercici terapèutic i els agents físics com el calor, fred, llum, aigua, massatge, electricitat, etc. A més, la Fisioteràpia inclou la execució de proves elèctriques i manuals per determinar el nivell de afectació de la innervació i de la força muscular, la amplitud del moviment articular i mesures de capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per al control de la evolució.” La Fisioteràpia pretén desenvolupar, mantenir i restaurar al màxim les capacitats funcionals al llarg de la vida de les persones amb afectacions somàtiques, psicosomàtiques i orgàniques, o a aquelles que desitgin un nivell adequat de salut i qualitat de vida.

L’objectiu general de la titulació consisteix en formar professionals fisioterapeutes, per lo que el programa d’estudis posa un fort èmfasi en la adquisició d’habilitats i actituds que serveixin de guia per la realització dels actes fisioterapèutics. Es considera que aquests actes són canviants, de manera que el fisioterapeuta, en la pràctica Professional, ha de ser flexible i tenir la capacitat d’adaptar-se als canvis. En conseqüència, és necessari preparar a l’estudiant, de forma que sigui capaç de sobreviure en el complex món de l’atenció a la salut i d’agafar les rendes del seu propi desenvolupament Professional.

En ordre a la consecució d’aquest objectiu, el currículum formatiu s’elabora en funció de tres perspectives diferents: una perspectiva ideològica, una perspectiva científica i una perspectiva social.

Podem dir, de manera general, que amb el títol de Grau en Fisioteràpia es pretén formar professionals fisioterapeutes generalistes, amb preparació científica i capacitació suficient como per que puguin descriure, identificar, tractar i comparar problemes de salut als que es poden donar resposta des de la Fisioteràpia, utilitzant el conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació de mitjans físics, curan, recuperan i adapten a persones afectades de deterioraments, limitacions funcionals, invalideses o canvis en la funció física i en l’estat de salut, produïts com resultat d’una lesió, malaltia o altre causa; utilitzant també aquests medis en la promoció i manteniment de la salut, i en la prevenció de les malalties i de les seves conseqüències. Tot això considerant a l’individu en una triple dimensió: biològica, psicològica i social. (Libro blanco Título de Grado de fisioterapia, pg. 92).

La menció en Fisioteràpia esportiva, te l’objectiu de dotar als fisioterapeutes de les habilitats i recursos necessaris per prevenir, tractar i aconseguir una ràpida restauració de la funció en l’esportista lesionat en el marc d’un equip multidisciplinar, essent capaços de desenvolupar el màxim potencial preventiu i terapèutic inherent a la seva especialitat i estant qualificats per desenvolupar una pràctica basada en la evidència.

La menció en fisioteràpia geriàtrica te l’objectiu de dotar als fisioterapeutes d’habilitats per realitzar una valoració integral del seu estat físic, motriu i funcional per proporcionar-li la màxima autonomia mitjançant exercicis i tècniques manuals per crear un òptim pla de prevenció individualitzat compartit amb un equip interdisciplinar. També el fisioterapeuta assessora a familiars i cuidadores de les cures i precaucions a seguir i de quines capacitats s’han de promoure.

 OBJECTIUS DEL GRAU EN CAFE:

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, destreses i competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de les ciències de l'activitat física i de l'esport (Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i a l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir entre altres com a professor d'educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

Interès per a l’estudiantat.

L’interès del doble itinerari de grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de l’esport i la salut.

El doble itinerari de grau no suposa cursar el doble de crèdits. El seu pla d’estudis està pensat per reconèixer les assignatures comunes a ambdós graus, que es cursaran de manera única, i les específiques de cada un, que es cursaran de manera independent. A més, l’alumne gaudirà de la compatibilitat horària de les assignatures, de manera que la planificació serà molt més senzilla, i no haurà de fer cap gestió de convalidacions.

Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis exigeix una dedicació a temps complet durant l’etapa formativa i facilitarà als estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini aproximat de cinc anys, depenent de la quantitat de crèdits que escullin per any.

COMPETÈNCIES GENERALS DEL GRAU DE FISIOTERAPIA

Relació de les competències generals: treball en equip, comunicació, resolució de problemes, etc.

1. Capacitat  de comunicar-se de forma efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb les usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals.

2. Capacitat  de saber treballar en equips professionals i d’altre personal de les organitzacions assistencials professionals com a unitat bàsica en què s’estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinar-los.

3. Capacitat  d'incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.

4. Correcció en l’expressió oral i escrita.

5. Domini d’una llengua estrangera.

6. Domini de les TIC.

7. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL GRAU EN FISIOTERAPIA

Relació de les competències específiques: coneixements, habilitats (saber i saber fer) que s’espera dels graduats.

1. Coneixement i comprensió de la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.

2. Coneixement i comprensió de les ciències, els mètodes, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.

3. Coneixement i comprensió des mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita que s'ha d'aplicar en la clínica per a la preeducació o recuperació funcional, com a la realització d’activitats adreçades a la promoció i manteniment de la salut.

4. Adquisició de l’experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d’integració dels coneixements adquirits, de forma que, al final dels estudis, els estudiants sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari com a actuacions en l’atenció primària i comunitària.

5. Capacitat de valorar l’estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

6. Capacitat de fer una valoració diagnòstica de cuidatges de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.

7. Capacitat de dissenyar el pla d’intervenció de fisioteràpia atenent criteris d’adequació, validesa i eficiència.

8. Capacitat d'executar, dirigir i coordinar el pla d’intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenint-se a la individualitat de l’usuari.

9. Capacitat d'avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament amb relació als objectius marcats.

10. Capacitat d'elaborar l’informe d’alta dels cuidatges de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.

11. Capacitat de proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.

12. Capacitat d'intervindre en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.

13. Capacitat de participar en l’elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l’evidencia científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.

14. Capacitat de dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l’atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

15. Comprensió de la importància d’actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

16. Adquisició d'habilitats de gestió clínica que incloguin l’ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es presti atenció en fisioteràpia i la seua relació amb altres serveis sanitaris.

 

COMPETÈNCIES ADQUIRIDES GRAU EN CAFE:

 Competències específiques de la titulació

Es defineixen 6 competències específiques del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport especificant-ne el desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport:

 • 1.1. Analitzar els trets estructurals dels esports
 • 1.2. Analitzar els trets estructurals i funcionals de les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 1.3. Classificar els principis de les manifestacions bàsiques de la motricitat i les teories implicades per descriure'ls
 • 1.4. Observar i analitzar el procés d'aprenentatge motor humà

2. Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica de l'activitat física i de l'esport:

 • 2.1. Adquirir habilitats per desenvolupar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatius a l'activitat física i de l'esport.
 • 2.2. Demostrar i avaluar l'execució pràctica esportiva

3. Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i de l'esport:

 • 3.1. Comprendre el marc jurídic, les estructures i el funcionament del sistema esportiu.
 • 3.2. Comprendre els factors fisiològics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport.
 • 3.3. Comprendre els factors socials, culturals i històrics que influeixen en la pràctica de l'activitat física i l'esport
 • 3.4. Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular
 • 3.5. Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos
 • 3.6. Reconèixer elements de conducció de grups i equips esportius
 • 3.7. Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten aconseguir l'eficiència muscular en l'exercici físic.
 • 3.8. Reconèixer els factors de la morfologia humana que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport
 • 3.9. Reconèixer els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana
 • 3.10. Comprendre els fonaments generals del procés de l'entrenament esportiu.

4. Interpretar els elements, efectes i riscos que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents àmbits professionals:

 • 4.1. Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica de l'activitat física inadequada.
 • 4.2. Interpretar dades derivades de les observacions en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 4.3. Relacionar les diferents teories pedagògiques amb les pràctiques fisicoesportives
 • 4.4. Reunir dades per calcular la càrrega de la sessió d'entrenament esportiu

5. Aplicar els coneixements adquirits en l'activitat física i de l'esport a la pràctica professional:

 • 5.1. Adquirir i aplicar els fonaments mecànics que condicionen l'activitat física i l'esport
 • 5.2. Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat
 • 5.3. Aplicar el mètode d'investigació científica per a la millora de la tasca professional
 • 5.4. Aplicar les estratègies d'intervenció al procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports
 • 5.5. Aplicar els coneixements a l'elaboració d'unitats temporals d'entrenament de les qualitats físiques
 • 5.6. Aplicar els principis fisiològics en l'activitat física i l'esport
 • 5.7. Prescriure exercicis físics orientats cap a la salut
 • 5.8. Saber actuar en situacions de primers auxilis i risc vital
 • 5.9. Seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat.

6. Planificar i avaluar els processos i programes d'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió i recreació:

 • 6.1. Elaborar programes per a la direcció d'organitzacions, entitats i instal·lacions
 • 6.2. Avaluar els processos d'ensenyament – aprenentatge de l'activitat física i de l'esport
 • 6.3. Avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu
 • 6.4. Planificar i desenvolupar programes d'activitat física i de l'esport
 • 6.5. Planificar i dissenyar programes d'activitats d'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptats
 • 6.6. Planificar i dissenyar programes d'entrenament esportiu emprant diferents dissenys de càrregues
 • 6.7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats fisicoesportives i recreatives
 • 6.8. Promoure i avaluar hàbits perdurables i autònoms, així com nutricionals, adequats a la salut i a la pràctica de l'activitat física i de l'esport en diferents grups de població

Competències transversals de la titulació

Es defineixen 6 competències transversals generals del títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, especificant el seu desenvolupament per a la seva aplicació en les diferents matèries:

1. Saber emprar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):

 • 1.1 Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca professional
 • 1.2 Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC)
 • 1.3 Comprendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport

2. Desenvolupar habilitats d'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i treball autònom:

 • 2.1. Adaptar-se als canvis amb actitud positiva i eficàcia
 • 2.2. Elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • 2.3. Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa
 • 2.4. Adoptar una actitud respectuosa i alhora crítica amb els coneixements que es reben
 • 2.5. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals
 • 2.6. Comprendre l'abast i les limitacions del mètode i de la informació científica
 • 2.7. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • 2.8. Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • 2.9. Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent

3. Desenvolupar habilitats de relació interpersonal i de comunicació

 • 3.1. Utilitzar un idioma estranger com a eina de relació
 • 3.2. Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, en la promoció dels Drets Humans i en els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics
 • 3.3. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú
 • 3.4. Exposar adequadament la informació en funció de l'auditori i de les necessitats comunicatives
 • 3.5. Liderar i promoure dinàmiques positives amb i entre els practicants, que permetin la lliure expressió
 • 3.6. Desenvolupar competències relacionades amb la cultura professional afavorint l'entrenament en habilitats comunicatives, de coordinació i relacionals pròpies de cada situació en l'àmbit laboral
 • 3.7. Redactar documents acadèmics, científics i tècnics dels àmbits professionals en què s'ha d'intervenir
 • 3.8. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals

4. Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional:

 • 4.1. Capacitat de formular, gestionar i dissenyar projectes
 • 4.2. Organitzar eficaçment el procés d'intervenció professional en els diferents àmbits d'aplicació de l'activitat física i de l'esport
 • 4.3. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit
 • 4.4. Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
 • 4.5. Capacitat de buscar i integrar nous coneixements

5. Actuar amb ètica i valors professionals:

 • 5.1. Valorar positivament els principis morals i ètics per millorar l'exercici de la professió
 • 5.2. Practicar exercici físic de forma conscient i quotidiana
 • 5.3. Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població
 • 5.4. Promoure i realitzar actuacions respectuoses amb el medi ambient
 • 5.5. Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic
 • 5.6. Inferir les normes socials i ètiques a les activitats relacionades amb l'exercici professional

6. Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió

 • 6.1. Reconèixer els requisits jurídics i d'altres condicionants per accedir al mercat laboral, tant al sector públic com al privat
 • 6.2. Identificar les responsabilitats jurídiques de l'exercici de la professió en qualsevol dels àmbits d'aplicació i de competència
 • 6.3. Adquirir habilitats per a la gestió de grups de treball