Top of the page
Start od the content

Subject program course 2015-2016

Planificació docent del curs 2015-2016:

PRIMER CURS    
Primer quadrimestre   
codi  assignatura tipus crèdits Cursada a

102700

Estructura del cos humà 1

FB

9

Fisioteràpia

102709 Fonaments en Fisioteràpia 1 OB 6 Fisioteràpia
 800002 Psicologia de l'activitat física i l'esport  T  6  CAFE
 800003 Manifestacions bàsiques de la motricitat  B  6  CAFE
 800004 Esports individuals i d'adversari 1  B  6  CAFE
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic B 6 CAFE
total ECTS 1r. quadrimestre   39  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura tipus crèdits Cursada a
800007 Pedagogia i principis didàctics de l'AFE T 6 CAFE
800008 Esports col·lectius 1 B 6 CAFE
800010 Expressió corporal i dansa B  6  CAFE
102701 Estructura del cos humà 2  FB  6  Fisioteràpia
102710 Fonaments en fisioteràpia 2 OB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en Fisioteràpia 2                                                              OB 6 Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre   36  

SEGON CURS    
Tercer quadrimestre   
codi  assignatura tipus crèdits Cursada a
800011 Fisiologia de l'exercici II T 6 CAFE
800013 Aprenentatge i desenvolupament motor T 6 CAFE
 800014 Esports individuals i d'adversari 2  B  6  CAFE
 800017 Sociologia i història de l'activitat física i l'esport  T  6  CAFE
 102706 Fisiopatologia 1 FB  6  Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 1 OB 6 Fisioteràpia
102713 Procediments generals en Fisioteràpia 1 OB 6 Fisioteràpi
total ECTS 3r. quadrimestre   42  

 

Quart quadrimestre   
codi assignatura tipus crèdits Cursada a
800006 Fisiologia de l'exercici 1 T 6 CAFE
800009 Teoria i pràctica del joc motor B 6 CAFE
800012 Teoria de l'entrenament 1 B  6  CAFE
800016 Biomecànica de l'activitat física i l'esport  T  6 CAFE
800018 Esports col·lectius 2 B  6  CAFE
800020 Programació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport                               T 6 CAFE
total ECTS 4r. quadrimestre   36